KUULUTUS
 
Valtimon kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa ovat valtuutetuiksi toimikaudeksi 1.6.2017- 31.5.2021 tulleet valituiksi:
 
VASEMMISTOLIITTO
Karppinen Veijo, Hermaja Jussi,
PERUSSUOMALAISET
Ovaskainen Tapani,  varalle Hiltunen Reijo J., Korhonen Veera,
VIHREÄ LIITTO
Saastamoinen Juhani, varalle Pekkala Laura, Pekkala Janne,
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
Piirainen Jari, Suhonen Keijo AA, Ollilainen Pekka, Rautiainen Marko, Rautiainen Tuula, varalle Härkin Teuvo, Levy Marja-Liisa, Kilponen Arto, Kärkkäinen Ossi, Hampinen Tiina,
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT
Heikkinen Arto,
SUOMEN KESKUSTA
Hölttä Anna, Alhoniemi Ilona, Oinonen Timo, Tuovinen Reija, Härkin Päivi, Savolainen Jani, Määttä Tapio, Pirinen Markku, Salpakari Jenna, Davenport Edward, Siira Arto, varalle Hämynen Elisa, Turpeinen Jarmo, Hakanen Minna, Pehkonen Mikko, Härkin Anne, Turunen Vappu, Ronkainen Mikko
 
Valtimolla 12.04.2017
 
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 
 

Sivu on päivitetty 18.1.2017

Juuri kuntavaaleissa äänestämisellä on merkitystä, sillä kuntien vastuulla on suurin osa ihmisten arkeen suoraan vaikuttavista asioista, lähtien kaavoituksesta, päivähoidosta ja juoksevasta vedestä. Meille jokaiselle on merkitystä sillä, kenet valitaan luottamushenkilöksi päättämään yhteisistä asioista.

 
Kuntaliitto on käynnistänyt kampanjan vuoden 2017 kuntavaaleihin liittyen teemalla: "Sinulla on ääni". 
 

Valtuutettujen määrä

Valtuusto on kokouksessan 12.12.2016 § 48 päättänyt Valtimon kunnan hallintomallista 1.6.2017 alkaen.
Hallintomalliin kuuluu mm. että valtuutettujen määrä pysyy nykyisenä, eli on 21. 


Kuntalaki (410/2015) 

16 §
Valtuutettujen lukumäärä

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

 Asukasluku Valtuutettuja vähintään
 enintään 5 000 13
 5 001—20 000 27
 20 001—50 000 43
 50 001—100 000 51
 100 001—250 000 59
 250 001—500 000 67
 yli 500 000 79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.

Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.

17 §
Varavaltuutetut

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

Kuntavaaleissa 2017 keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi  2013 - 2016 nimitetty keskusvaalilautakunta 

Jäsen

Varajäsen

Pj. Ovaskainen Heikki
Kajaanintie 844, 75700 Valtimo
puh. 050 037 1165
 

1. Korhonen Helena
Kunnantie 1, 75700 Valtimo
puh. 040 104 1002
helena.korhonen(at)valtimo.fi

Vpj. Kilponen Arto
Koppelontie 391b, 75700 Valtimo
puh. 045 351 7940
aa.kilponen(at)gmail.com

2. Rautiainen Tuula
Pelkolantie 4 B 6, 75700 Valtimo
puh. 040 745 8158
tsrautiainen(at)gmail.com

Jäsen Mustonen Markku
Hovirannantie 21, 75770 Puukari 
puh. 040 417 0114

3. Määttä Urpo
Ratakatu 16, 75700 Valtimo
puh. 040 001 3575
urpo.maatta(at)oyk.fi

Jäsen Rantamäki Heli
Ristivaarantie 6, 75710 Karhunpää
puh. 050 350 4487
himmula@gmail.com
 

4. Mattila Jaana
Tetrivaarantie 50, 75700 Valtimo
puh. 040 053 2519

Jäsen Kuokkanen Marketta
Aholantie 10, 75700 Valtimo
puh. 050 027 6085

5. Pelkonen Erja
Karhunpääntie 235, 75700 Valtimo
puh. 040 104 1014
erja.pelkonen(at)valtimo.fi

 

6. Pekkala Janne
Karhunpääntie 491, 75710 Karhunpää
puh. 040 865 1403

 

7. Tolvanen Ilkka

  8. Ratilainen Pekka
 
  9. Hämäläinen Arto


Yliviivatut ovat estteellisiä toimimaan kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan jäseninä/varajäseninä. Esteellisyyden syy: ehdokkuus tai toimiminen vaaliasiamiehenä / varavaaliasiamiehenä näissä kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan kutsumana sihteerinä toimii, toimistosihteeri Pekka Ratilainen (puh. 0401041303). 

Ehdokkaan vaalirahoitus

- Ehdokkaan vaalirahoitusta säätelee laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009)

- Kuntavaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuksi valitun täytyy tehdä ilmoitus vaalirahoituksestaan

- Ilmoitus tehdään valtiontalouden tarkastusvirastolle 2 kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta. Lisätietoja

- Listätietoja: vaalit.fi -sivustolta kohdasta  ehdokkaan vaalirahoitus

- Ohje ja lomake ilmoituksen tekemiseen on tässä linkissä.

- Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.