ilmakuvaa Valtimolta

Navigaatiovalikko

Asemapiirroksen laatiminen

Ohjeita asemapiirroksen laatimiseksi

 

Asemapiirros laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 kohdan 2.1.1 määräysten mukaisesti mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Suurista alueista voi­daan asemapiirros laa­tia myös mittakaa­vaan 1:1 000.

Asemapiirroksessa kuvataan tontti tai rakennuspaikka ennen ja jälkeen suunnitel­lun rakentamisen sekä rakennuspaikan lähiympäristö vähintään kymmenen metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista.

Asemapiirroksessa esitetään:

1. Tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen sekä lähiym­pä­ris­tön kiinteis­töjen rajat, rakennukset ja korkeus­suh­teet, kaava-alueilla lisäksi kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden ra­jat

2. Kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaa­va-alueilla kaava­merkinnät

3. Rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ul­ko­pin­noista mitattuina ja kerrosluvut, tontin tai ra­ken­nuspai­kan ra­joittuessa rantaan lisäksi etäisyys ran­ta­vii­vasta

4. Ilmansuunnat

5. Korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspai­kan kul­mapistei­den, rajojen, rakennuksen nurkkapistei­den sekä pihamaan eri kohtien korkeusasemat ennen rakennustoimenpiteitä ja niiden jälkeen

6. Alimman viemäröidyn tason korkeusasema ja yleisen viemärin pado­tus­kor­keus ja vesimittarin sijainti

7.Pääsytie pihamaalle, aidat, portit, jalankulku- ja ajo­väylät, huoltoajoväylät, auto­paikat, luiskat, portaat ja tukimuu­rit

8. Leikkipaikat ja oleskelualueet, istutuk­set ja puusto ennen rakentamistoimenpiteitä ja niiden jälkeen

9. Kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat ja ra­ken­nel­mat sekä paikat piha­maalla, väestönsuojan ulko­käyn­nit, maanalai­set öljysäiliöt yms

10. Palotiet ja sisäänkäyntien sijainti

11. Rakennuksen paloluokka

12. Vesikaivo, vesijohdot, viemärit kaivoineen, jätevesien imeytysalueet, lokasäiliöt

13. Sähkölinjat, puhelinlinjat

14. Olemassa olevat ja/tai purettavat rakennukset ja raken­nel­mat.

Piirustuksen selitesarakkeistossa tulee esittää laskelma tontin tai rakennuspaikan rakennusoikeuden käytöstä.

Laskelmasta tulee ilmetä:

- tontin tai rakennuspaikan koko
- tontin tai rakennuspaikan sallittu rakennusoikeus
- paljonko rakennusoikeutta on jo käytetty
- paljonko rakennusoikeutta käytetään nyt
- paljonko rakennusoikeutta jää käyttämättä.