rakennustyömaa

Navigaatiovalikko

Ohjeita luvan hakijalle

Ohjeita luvan hakijalle

Naapurin kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön (myös rakentamattoman kiinteistön) tai muun alueen (myös yhteisomistuksessa olevien alueiden) omistajaa tai haltijaa. Jos kiinteistön omistajia tai haltijoita on useampi kuin yksi, on jokaisen omistajan tai haltijan allekirjoitettava kuulemislomake. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, kapean salmen, kapean puistoalueen tms. alueen toisella puolella sijaitsevaa kiinteistöä. Jos hanke on niin laaja, että normaalin naapureiden kuulemisen lisäksi vaaditaan kuulutuksella kuulemista, kunta hoitaa tämän ja veloittaa kulut hakijalta.

Jos hakija itse hoitaa naapureiden kuulemisen, on hakemukseen liitettävä selvitys kuulemisesta. Tätä tarkoitusta varten kunnalta saa kuulemislomakkeita. Naapureille on ilmoitettava suunnitellusta rakennushankkeesta. Heille on toimitettava kopio hakemuslomakkeesta sekä asemapiirroksesta ja varattava vähintään 7 päivää muistutuksen tekemiseen hakemuksesta.

Jos kunta hoitaa kuulemisen, veloitetaan hakijalta rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslupapäätöksessä mainitaan, vaaditaanko kohteeseen vastaavia työnjohtajia. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut työnjohtajat voivat olla:

 • rakennustyön vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja
 • ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja  

Rakennustyön, KVV- ja IV vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennustarkastaja erillisestä hakemuksesta.

Rakennustyön vastaavalta työnjohtajalta vaaditaan vähintään rakennusmestarin koulutus MRA 70 § , SRMK A1. Jos haet ensimmäistä kertaa työnjohtajaksi, sinun tulee esittää todistus suorittamastasi tutkinnosta ja selvitys työkokemuksestasi. Kun sinut on jo kertaalleen hyväksytty työnjohtajaksi, sinun tarvitsee tehdä kirjallinen ilmoitus työnjohtajaksi ryhtymisestä vastaavaan kohteeseen. Ilmoitus tehdään työnjohtaja hakemus kaavakkeella (2 kpl).

Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä määrätään maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa (MRL 122 § ja MRA 73 § )

 • vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty
 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
 • vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä
 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa
 • vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat

Samat säännökset koskevat soveltuvin osin myös erityisalan työnjohtajia.

Tarvittavat hakemusasiakirjat vastaavaksi työnjohtajaksi hakemiseen

 • hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi kaikilta kohdilta täytettynä
 • kopio tutkintotodistuksesta ja selvitys työkokemuksesta, mikäli haet ensimmäistä kertaa työnjohtajaksi
 • hyväksymisestä lähetetään tieto vastaavalle työnjohtajalle

 Myös rakennuttajan on allekirjoitettava hakemus.


--------------------------------

Luvat haetaan kirjallisesti Valtimon kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Lupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä arvioidaan hankekohtaisesti.

Lupahakemukset ja kuulemislomakkeet saa rakennusvalvontatoimistosta. Tai ovat ladattavissa pdf-muotoisina lomakkeet sivulta, jolloin ne voidaan tulostaa ja toimittaa täytettyinä ja allekirjoitettuina rakennusvalvontaan.