Pitkäniemen tontit

ilmakuva

Navigaatiovalikko

Murupolku

Suunnittelutarve

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealue määräytyy suoraan maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 16 ja 137 § ) tai rakennusjärjestyksen rajauksen mukaisesti. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

  1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisu on laajennetun lupaharkinnan muoto, jossa ratkaistaan periaatetasolla edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ko. rakennuspaikalle.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet suunnittelutarveratkaisun hakemiseen löytyvät tästä.