rakennustyömaa

Navigaatiovalikko

Murupolku

Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Valtimon kunnan rakennusjärjestyksessä.
 
Rakentamisen luvat haetaan ensisijaisesti sähköistä Lupapiste.fi -palvelua käyttäen.

 

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin
 • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen oleinnaiseen muuttamiseen

Rakennuslupahakemus jätetään pääsääntöisesti sähköistä Lupapiste.fi -palvelua käyttäen. Jos sähköisen palvelun käyttö ei ole kertakaikkiaan mahdollista, hakemuksen voi jättää myös peperisella lomakkeella kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet rakennusluvan hakemiseen löytyvät tästä.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan:

 • sellaisten rakennelmien ja laistosten osalta, joiden lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta
 • sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
 • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen
 • asunrakennuksen huonestojärjestelyihin
 • julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Toimenpidelupahakemus jätetään pääsääntöisesti sähköistä Lupapiste.fi -palvelua käyttäen. Jos sähköisen palvelun käyttö ei ole kertakaikkiaan mahdollista, hakemuksen voi jättää myös peperisella lomakkeella kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet toimenpideluvan hakemiseen löytyvät tästä.

Toimenpideilmoitus

Ne rakennuk­set ja toimenpiteet joihin lupaa ei tarvita on lueteltu raken­nusjärjestyksessä. Vaikka lupa ei olisikaan tarpeen, on raken­nustyön suorittamisesta kuitenkin aina tehtävä kirjallinen il­moitus ra­kennustarkastajalle.

Toimenpideilmoitus jätetään pääsääntöisesti sähköistä Lupapiste.fi -palvelua käyttäen. Jos sähköisen palvelun käyttö ei ole kertakaikkiaan mahdollista, hakemuksen voi jättää myös peperisella lomakkeella kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet toimenpideilmoituksen tekemiseen löytyvät tästä.

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupa ja -ilmoitus jätetään kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet niiden temiseen löytyvät tästä.

Poikkeamislupa

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy.  

Poikkeamislupa tarvitaan mm.:

 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.
 • Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.
 • Haluttaessa poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.
 • Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamishakemus jätetään kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet poikkeamisluvan hakemiseen löytyvät tästä.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealue määräytyy suoraan maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL 16 ja 137 § ) tai rakennusjärjestyksen rajauksen mukaisesti. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisu on laajennetun lupaharkinnan muoto, jossa ratkaistaan periaatetasolla edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ko. rakennuspaikalle.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään kunnan rakennusvalvontatoimistoon. Ohjeet ja lomakkeet suunnittelutarveratkaisun hakemiseen löytyvät tästä.

 

Mikäli syntyy epäselvyyttä lupatarpeesta, on parasta ottaa yhteys ympäristötoimistoon asian selvittämiseksi.

Rakennusvalvonta – asioissa Teitä palvelevat:

Rakennustarkastaja
Jarmo Kallinen
puh. 040 104 1377
email: jarmo.kallinen(at)valtimo.fi