Joutsenet talvimaisemassa

Navigaatiovalikko

Murupolku

Sidonnaisuudet

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Valtimon kunnan sidonnaisuusilmoitukset löytyvät sidonnaisuusrekisteristä (pdf).

Kuntalain (410/2015) 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista ja täydennyksistä sidonnaisuusilmoituksissa. Tarkastuslautakunta käsittelee tehdyt muutosilmoitukset ja toimittaa ne tiedoksi valtuustolle.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Yhteystiedot:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Jussi Hermaja
puh. 046 613 9884

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (pdf)

Rekisteriseloste (pdf)