ilmakuvaa Valtimolta

Navigaatiovalikko

Toimenpideilmoituksen laatijalle

Ohjeita toimenpideilmoituksen laatijalle

 

Toimenpideilmoitus laaditaan kahtena kappaleena ympäristötoimistosta saatavalle kaavakkeelle.

Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat

1.  Asemapiirros (2 kpl), josta ilmenee rakennuksen tai sen osan etäisyys naapurin rajasta, omista ja naapurin raken­nuksista, teistä, sähkölinjoista jne.

2.  Rakennussuunnitelma (2 sarjaa), josta ilmenee hankkeen laatu ja laajuus, jul­kisivumateriaalit ja värit sekä muut ympä­ristöön vaikuttavat seikat.

3. Jos rakentaminen tapahtuu lähempänä kuin 5 metrin etäisyydellä naapurin rajasta, tulee toimenpiteeseen saada naapurin kirjallinen suostumus.

Neuvoja ja ohjeita kaikissa rakennuslupaan ja toimenpideilmoituk­seen liittyvissä asioissa saa ympäristötoimistosta.

Mikäli on epäselvää, tarvitaanko hankkeelle rakennuslupa vai riittääkö kirjallinen toimenpideilmoitus, on syytä kääntyä raken­nustarkastajien puoleen.