Vaalit

Navigaatiovalikko

Murupolku

VAALIT

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT

Europarlamenttivaalit ovat sunnuntaina 26.5.2019.

Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14.

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeuteen sisältyy sama vaalisalaisuus, kuin eduskuntavaaleissakin äänestämiseen.

Eduskuntavaaleista poiketen Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa taikka joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, jos hän asuu Suomessa ja hänen tietonsa on talletettu väestötietojärjestelmään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) säädetyllä tavalla

Väestörekisterikeskus laatii kussakin vaaleissa erikseen äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä.

Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan, joka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa.

Tietoa europarlamenttivaaleista

 

Europarlamenttivaalien ehdokkaat

 

Kuulutus europarlamenttivaaleista Valtimon kunnassa

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa 15.- 21.5.2019 ja ulkomailla 15.- 18.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikkana Valtimolla on Kuntalaisten Talo.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

  • 15. – 17.05.2019 klo 09.00 – 18.00
  • 18. – 19.05.2019 klo 10.00 – 14.00
  • 20. – 21.05.2019 klo 09.00 – 18.00
     

Ulkomailla pysyvästi asuvat (ulkosuomalaiset) tai ulkomailla tilapäisesti oleskelevat (esimerkiksi lomamatkalla, työkomennuksella tai opiskelemassa olevat) äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon ennakkoäänestyspaikoiksi valtioneuvoston asetuksella määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipisteissä.

Ohje ennakkoon äänestämisestä

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTÄMINEN

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Europarlamenttivaaleissa vaalipäivän äänestyspaikkana on Valtimolla Kuntalaisten Talo, os. Kunnantie 1, ja se on avoinna keskeytyksettä klo 9.00 – 20.00.

 

KOTIÄÄNESTYS

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Vuoden 2019 europarlamenttivaalien viimeinen ilmoittautumispäivä on siis tiistai 14.5.2019. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät mm. äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä on oltava läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka äänestäjä voi itse valita. Jos äänestäjällä ei ole paikalla 18 vuotta täyttänyttä henkilöä voi joku toinen vaalitoimitsija, äänestäjän suostumuksella, toimia tälläisenä henkilönä. Tämä vaalitoimitsija ei toimi silloin vaalitoimitsijan ominaisuudessa.

Valtimon kunnan keskusvaalilautakunta lähettää viime vaaleissa (eduskuntavaalit 2019) kotiäänestäneille esitäytetyn ilmoituslomakkeen.

Kotiäänestyslomake (pdf)   kotiäänestyslomake (word)

Ohje kotona äänestämisestä

 

Valtimon kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on:
Valtimon keskusvaalilautakunta
Kunnantie 1
75700 VALTIMO
Puhelinnumero: 0401041004
Myös numerossa 0401041003 otetaan vastaan ilmoittautumisia kotiäänestykseen.

 

LAITOSÄÄNESTYS

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa) tai otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Vaalitoimikunta määrää tarkemmin päivämäärän, milloin kussakin laitosäänestyspaikassa Valtimolla äänestetään.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Valtimolla laitosäänestyspaikkoja ovat: Kotorannan ja Välskärin palvelutalot sekä Ylä-Karjalan hoitokoti Oy.

Ohje laitoksessa äänestämisestä

 

KIRJEELLÄ ÄÄNESTÄMINEN

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen.
Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan (sekä ennakkoäänestyksen ajan että varsinaisena vaalipäivänä) ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.
Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoja kirjeellä äänestämisestä:

- puh. +358 (0) 295 150 030, kirjeaanestys@vaalit.fi

Ohje kirjeäänestyksestä

 

VAALIAVUSTAJA

Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, hän saa käyttää apunaan avustajaa. Avustaja voi olla joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä valitsema henkilö.

Vaalipäivän äänestyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaaliavustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos se ei viivytä vaalitoimitusta.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä avustavat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksessä vaalitoimikunnan jäsenet.

Äänestäjällä on kuitenkin aina oikeus käyttää apunaan myös itse valitsemaansa henkilöä, esimerkiksi lähiomaistaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä äänestäjän valitsemana avustajana.

Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

 

Yleistä tietoa vaaleista

 

VAALIMAINONTA EU-VAALEISSA 2019

Valtimon kunnalla on 3 kpl kaksipuoleista vaalimainostelinettä, johon kuhunkin mahtuu puolelleen 3 mainosta rinnakkain. Eli telineisiin mahtuu kaikkiaan 18 ehdolleasettajan julisteet (1 juliste/toimija).

Telineissä on kiinteä pohjalevy, johon julisteen voi nitoa.

Yhden paikan koko on sen suuruinen, että siihen mahtuu iso juliste.

Kullekin puolueelle on tarjolla siten 1 ruutu.

Telineet sijoitetaan Valtimotalon pihaan, osoitteeseen Sepänkatu 9 ja ne asetetaan siten, että telineiden päädyt ovat Sepänkadulle ja telineiden molemmat puolet saadaan käyttöön (eli ihmiset voivat kierrellä telineiden välissä).

Mainokset voi kiinnittää telineisiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti europarlamenttivaalien osalla 8.5.2019 heti aamusta.
Telineet tuodaan paikalle 7.5. päivän aikana.

Mainosten järjestys telineissä on ehdokaslistojen mukainen puolueiden keskinäinen järjestys.
Jokaiseen ruutuun laitetaan vielä tieto, minkä puolueen tai ryhmittymän käytössä ao. ruutu on.

Ohessa valokuva Valtimotalon julkisivulta (Sepänkadulta päin katsottuna) johon kivetetylle alueelle telineet asetetaan sitten, että Sepänkadulle näkyy telineiden päädyt.

 

 

 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Puheenjohtaja Heikki Ovaskainen, puh. 0500371165

Sihteeri Pekka Ratilainen, sähköpostiosoite: pekka.ratilainen@valtimo.fi, puh. 0401041116

 

henkilökortti