vesiensuojelu

Navigaatiovalikko

Murupolku

Vesiensuojelu

Vesiensuojelu

Vesilain mukainen lupa tarvitaan sellaiseen toimintaan, joka vaikuttaa merkittävästi vesioloihin tai loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Laajat vesistölle haittaa tai vahinkoa aiheuttavat hankkeet käsitellään Itä-Suomen ympäristölupavirastossa. Tällaisia ovat mm. vesistön patoamiseen ja veden juoksutukseen liittyvät hankkeet.

Vesistöjen kunnostaminen ruoppaamalla ja perkaamalla on toimenpide, jossa muutetaan vesistön luonnollista tilaa. Vesistön kunnostamisella on aina vaikutusta alueen luontoarvoihin, linnustoon ja kalastoon. Toimenpiteen luvanvaraisuus riippuu käsitellyn alueen laajuudesta ja vaikutuksista vesistöön.

 

Jätevesien käsittely

 

1.1.2004 tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella. Jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä siten, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu. Jätevesien käsittelymääräykset ovat ympäristönsuojelumääräyksissä.

 

Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 15.3.2011.

 

Asetuksen piiriin kuuluvat kaikki kiinteistöt, joilla muodostuu jätevesiä, mutta jotka eivät kuulu, eivätkä voi liittyä vesilaitoksen viemäriverkostoon. Tällaisia ovat tyypillisesti haja-asutusalueen kiinteistöt.

 

Jätevedet tulee käsitellä kiinteistöllä siten, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu. Tarkemmat jätevesien käsittelyä koskevat määräykset ja siirtymäajat on esitetty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Uudisrakentamisen yhteydessä rakennus- tai toimenpideluvan yhteyteen on liitettävä asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesijärjestelmästä. 


Hakeus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan löytyy tästä linkistä.

Jätevesijärjestelmän korjaamisen jatkokaikahakemus löytyy tästä linkistä.

Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista ja vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kalojen elohopeapitoisuus

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden raportti vuodelta 2014 kalojen elohopeapitoisuuksista Ylä-Karjalan ja Joensuun seudun järvissä 

kuvat/asuminen/vesiensuojelu