iltarusko

Navigaatiovalikko

Tietosuoja

TIETOSUOJA

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn Valtimon kunnassa 25.5.2018 alkaen. Sen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Valtimon kunnan rekisterinpitäjän henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Asiakas voi tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön ja tietojen korjauspyynnön joko henkilökohtaisesti paikan päällä Kuntalaisten Talolla tai siinä yksikössä, josta henkilö haluaa tietonsa (esim. kirjasto). Henkilötietojen pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä.


Rekisterin pitäjän on esitettävä tiedot helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa rekisteriselosteen esittämistä asiakkaalle.

Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai omien tietojen poistoa.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tarkastuspyynnössä pyydetyt tiedot kirjallisesti asiakkaalle. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta, jos rekisteröidyn pyyntö voidaan osoittaa kohtuuttomaksi tai ilmeisen perusteettomaksi.  Asiasta tulee antaa kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on mainittava kieltäytymisen syy.

Lisätietoja
http://www.tietosuoja.fi/fi/
Tietosuojavastaava Tarja Hilonen tarja.hilonen@valtimo.fi